Viser arkivet for stikkord velferdsstat

Utfordringar i kø for velferdsstaten

For dei mange av oss som høyrer til den betydeleg veksande gruppa av offentleg tilsette i Sogn og Fjordane, er det kanskje vanskeleg å venje seg til tanken på ei blåblå regjering dei neste åra. Står det ikkje høgt på den blåblå dagsorden å effektivisere offentleg forvaltning, privatisere offentlege tenester, slå saman kommunar, avvikle fylkeskommunen. Men må DIFI på Leikanger verte særleg større? Og kva er det eigentleg Distriktssenteret driv på med?

Vår eiga lokalavis slår fast at ”fjogningane” sin politiske innverknad ”vil bli dramatisk redusert frå den 14. oktober.” Den smule politiske påverknadskraft Sogn Avis hadde under Liv Signe sitt mangeårige regime, er det no ingenting igjen av. Stakkars oss, liksom.

Den raudgrøne regjeringa har målt mykje av sin suksess i pengar. Jo større vekst i budsjetta, jo betre resultat, vil dei ha oss til å tru. Men ei dobling av det statlege kulturbudsjettet frå fem til ti milliardar kroner førte berre til svak vekst i kulturproduksjonen og til beskjeden auke i publikumstala. Og slik Jon Hustad peikar på i leiarartikkelen i siste nummer av Dag og Tid: Sterk auke i sjukehusløyvingar har ikkje redusert helsekøane. Køen på vegane har også vorte større, trass betydeleg vekst i vegbudsjetta.

Auka pengebruk, hevdar Hustad, er berre ein garanti for éin ting: Les heile Innhogget her