Viser arkivet for stikkord bondelaget

Landbruk og turisme

Vi er snart komne til midten av juni, og ute vekslar det mellom vårvêr og haustvêr. I fjor starta naboen slåtten 1. juni. I år er ikkje graset i nærleiken av å vere klar for slått enno. Oppe i fjella står snøen like høg som graset gjorde på same tid i fjor. Og sauebønder klagar både på naturen og på jordbruksoppgjer. Men verken jordbruksoppgjeret eller naturen er spesielt lett for ein sauebonde å få gjort noko med.

Før jordbruksoppgjeret lanserte Bondelaget saman med mellom andre Norges Bygdeungdomslag og organisasjonen Spire ei felles plattform for eit berekraftig norsk landbruk. Spire er ein ungdomsorganisasjon under Utviklingsfondet, og har fokus på miljø, mattryggleik og internasjonal handel. No kritiserer Spire Bondelaget for å ha gått med på ein jordbruksavtale som er tvert imot den plattforma dei var samde om. Spire meinar at ved å skrive under på jordbruksavtalen har Bondelaget brote det dei var samde om i den felles plattforma og sett ein effektiv stoppar for ei berekraftig utvikling i norsk landbruk.

Les resten av kommentaren her: Landbruk og turisme
Denne teksten er trykt som innhogg i Sogn Avis laurdag 13. juni 2015

Bjørn med truse og andre diagnosar

Ein kan finne nyhende på radio og fjernsyn no også, sjølv om både TV2 og NRK gjer sitt beste for å gøyme det bak ein eller anna fotballturnering i Europa ein stad.

Ein kveld Dagsrevyen var flytta og Nyheitskanalen også sende fotball prøvde eg å ta inn radiokanalen NRK Alltid Nyhende. Men det var fotball der òg. Kva trur dei eigentleg? At det mindretalet som er ekstremt opptekne av fotball skal dele seg i fleire personlegdommar og få med seg all fotballen på alle kanalar samstundes, medan fleirtalet skal ta til takke med dårlege fjernsynsseriar? Dei må forresten berre spalte og dele seg, desse fotballsupporterane. Norsk psykiatri vil likevel aldri bli samde om kva diagnose dei har, eller om dei er tilreknelege eller ikkje. Mi meining om den saka skal eg halde for meg sjølv. Psykiaterane sjølv er mulegvis tilreknelege, men mange av dei vi har sett opptre på sirkus i det siste har vist tydelege narsissistiske trekk.

Eg ga opp nyhendejakta i både radio og fjernsyn. I staden brukte eg iPaden til å oppdatere meg. TV2 kunne melde at svenske Olov opplevde at ein bjørn i berre trusa hadde gått til åtak på han. Eg måtte le av heile saka. Det mest sensasjonelle – det at bjørnen hadde truse på seg – hadde ikkje journalisten brukt spalteplass på. Les heile Innhogget!

Møkakøyring og drit

Det er vår, tida for våronn, lamming, møkakøyring og landbruksforhandlingar. Vanlegvis. I år er det ikkje landbrksforhandlingar. I år gjorde bondelaget det mange bønder har meint at dei skulle gjort for fleire år sidan: Dei braut før forhandlingane starta. Talet bønder er på full fart nedover. Og Senterpartiet i regjering har hjelpt godt til med å få bønder bort frå matproduksjon og over i såkalla lågtlønna yrker. Eller i alle fall har dei ikkje gjort mykje for å stoppe den raude (og latesom-grøne) regjeringa si nedlegging av norsk landbruk. Kanskje dei har gjort desse bøndene ei teneste? Betre lønn og meir fritid? Eller kanskje er verdiane frå landbruket høgare enn verdien av pengar – både for bøndene og for samfunnet?

Eg har spreidd gylle denne veka. Før eg starta gav eg jordskifta nye namn. Eg kalla dei Senterpartiet, Soria Moria og Landbruksmeldinga. Så køyrde eg møk på dei. Og eg tenkte ikkje mest på graset og jorda, men på dei som jordskifta no var oppkalla etter. For kastar dei drit på meg, så køyrer eg møk på dei, tenkte eg og lo for meg sjølv der eg sat åleine på traktoren til det mørkna rundt meg. Soria Moria og Landbruksmeldinga treng litt næring skal dei vekse og bli til noko!

Les resten av møkaspreiinga her!

Bondelagsleiar og mafiaboss?

Då bondelagsleiar Per Hilleren denne veka gjorde det klart at Bondelaget ikkje brukar hotell som serverer Q-mjølk, gjekk leiar i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, ut på twitter og ga uttrykk for at no er det reine mafiatilstandar her i fylket. I Unge Venstre-leiaren sitt hovud er altså Per Hilleren mafiaboss og Bondelaget mafiaorganisasjonen som styrer fjordafylket? Mafia assossierar vi alle med korrupsjon og truslar om drap og valdsbruk. Passelege skuldingar mot ein næringsorganisasjon som ynskjer å bruke eit hotell som satsar på kortreist mat! Han kan vel ikkje vente å bli teke på alvor som politikar etter slike utspel? tenkte eg. Men før eg hadde tenkt tanken ferdig hadde stortingspolitikar Laila Gustavsen (Ap) hengt seg på mafia-ordbruken.

Eg sende ei melding tilbake til dei begge: «Bra nokon tek ansvar for klimaet og forlangar lokalprodusert mat medan politikarane sit tiltakslause på gjerdet og sutrar!» Rotevatn svarar at langreist mat er heilt uproblematisk med tanke på klima og miljø, noko han ikkje fulgte opp då fleire melde seg på diskusjonen og ville ha dokumentasjon. Og Gustavsen forsvarte si kollektive mobbing av bondelagsmedlemmer med at nokre enkeltbønder i Buskerud, truleg bondelagsmedlemmer, har mobba bønder som leverer mjølk til Q-meieriet. Venstre miljøparti? Ap mot mobbing? Snakk om tillitsvekkande politikarar! Les heile saka no!

Eg melder meg ut!

Og det å melde seg ut er ingen uvanleg ting å gjera når ein har fått nok av dobbeltkommunikasjon og brotne løfter frå eit lag som ikkje ivaretek medlemmene sine interesser.

I forkant av landbruksoppgjeret kom det landsmøteuttalar om satsing på landbruk og betra økonomi i næringa frå dei raud-og-såkalla-grøne (Grøne? Lat oss kalle det Dei daudgrøne og solidaritetslause). Dette skapte optimisme i næringa. Ein gløymer så lett at det har vorte ein vane at festtalar er gløymde når politikk vert forma. Bondeorganisasjonane gjekk ut med krav om lågtlønnsauke og kompensasjon for den store auken i utgifter som absolutte krav. Men som vanleg endar det med at Bondelaget godtek statens tilbod, litt oppjustert, slik regjeringa har bestemt før tilbodet vert lagt fram. Les heile kommentaren!