Kva skjedde den natta du vart fødd?

«Hugs at ekte prinsesser er laga av same hud som vanlege folk!» Sitatet er henta frå ei ordveksling mellom barn – om det finst prinsesser på ekte. Det gjer det. Men Maria Amelie er inga ekte prinsesse. Ikkje Liv Signe Navarsete eller Clara Øberg heller, for den saks skuld. Og dei skal ikkje behandlast som prinsesser, men dei er laga av same hud som du og eg, og dei fortener same respekt som eitkvart menneske fortener. Uansett kva spor tida eller sola eller livet har sett i huda, uansett om huda er skrukkete eller glatt, om huda er nordisk lyserosa eller ikkje, om huda er tjukk eller tunn, så fortener menneska respekt – dei er laga av same hud som du.

Barnet som ber oss hugse at ekte prinsesser er laga av same hud som du og eg, har fødselsdag om vinteren. Lat oss kalle barnet Eva B. frå Sogn (ei forkorting for Eit vanleg barn frå Sogn). Eva har ei bok som handlar om alt som skjedde den gongen Rebekka blei fødd, ei barnebok av Liv Gulbrandsen og Torill Næsheim. Den natta fall stjernene frå himmelen, den natta hadde marihønene fest i hagen og fiskane stakk hovudet opp av vatnet og song songar om skattekister på havsens botn. Kva skjedde den natta du blei fødd? spør Rebekka til sist. Kva skjedde den natta eg blei fødd? tek Eva opp att.

Den natta Eva B. frå Sogn blei fødd insisterte Helse Førde (HF) på at mora skulle køyrast til Førde sentralsjukehus. Den natta Eva blei fødd insisterte foreldra på at dei skulle til Lærdal, slik som planlagt. Den natta Eva blei fødd i Lærdal vart vegen til Førde stengt av snøras, slik den har blitt stengt mange gonger etterpå, og kjem til å bli stengt mange gonger i framtida. Den natta Eva blei fødd hadde fødselen skjedd mellom eller under snøras, dersom Helse Førde hadde fått det som dei ville. Og no har HF bestemt seg. I framtida skal Eva B. frå Sogn alltid fødast i Førde. Pengane Liv Signe Navarsete og hennar regjeringsvener har sett av til sjukehusa er ikkje nok til å sikre eit trygt tilbod til innbyggarane i heimfylket hennar. Avstanden til Førde er kort nok, seier HF, men dei gløymer å rekne med alle dei dagane og nettene rv 5 er stengt ved Kjøsnesfjorden. Folk i Sogn vil fort spare mellom halvanna og tre timar, kanskje meir på vinterføre, på å reise til Voss framfor Førde. Halvanna til tre timar er mykje tid når det er snakk om akuttsituasjonar eller fødslar. Og når forholda er slik at vegane er stengt, så er det heller ikkje vêr til å flyge.

Det er sjølvsagt sant som HF seier at vi treng eit sterkt sentralsjukehus. Problemet er at når lokalsjukehusa er borte, og folk i Sogn og Nordfjord har kortare veg til sjukehus i nabofylka, så vert spesialtenestene på sentralsjukehuset undergrave. Pasientar og fødande som kjem til Voss eller Volda vert vidaresende til Ålesund og Bergen, ikkje til Førde. Og så blir miljøet for spesialtenestene for lite. Og etter kvart vert sjukehuset i Førde eit lokalsjukehus, det einaste lokalsjukehuset i fylket. Denne røyndomsoppfatninga har ikkje HF teke innover seg enno. Og her i fylket kjempar vi oss imellom i staden for å arbeide saman for eit godt helsetilbod.

Om Helse Førde og Liv Signe og co. hadde fått det slik dei ville den natta Eva, eit vanleg barn frå Sogn, vart fødd, så er det ikkje sikkert vi kunne sitere Eva på at ekte prisesser er laga av same hud som vanlege folk. Om dei får det slik dei vil kan det hende vi mister fleire gode sitat frå born. Kva anna vi kan miste vil eg ikkje tenkje på. Ynskjer dykk, trass dette, ei god helg!

Vist 1133 gonger. Følgt av 9 personar.

Kommentarar

Meget godt beskrevet Johannes.God helg.

Vegen stengd og flygarane får ikkje lov å bruke dei gode nattbrillene,for no er det nye heli og godkjenninga var til de gamle.forstå de den so kan, eg gjer det ikkje.

Eit trygt fødetilbod handlar om meir enn nærleik til sjukehuset. Det handlar og mykje om kvalitet og ekspertise. Når det røyner på, når det kan oppstå komplikasjonar under fødselen, vil ikkje sjukehuset i Lærdal ha nok kompetanse til å ta seg av slike fødslar. Fordi talet på fødslar er svært lågt. Og ein oppnår ikkje den spesialiseringa som det er behov for. Difor bør ein til eit større sjukehus i slike tilfeller.

Påstanden om at når vegane er stengde så er det heller ikkje flyver trur eg ikkje held.

Kor mange dagar i året har vi både stengde vegar OG ikkje dårleg flyver? Kor mange fødslar har ein i indre Sogn pr år? Kor stor blir då sannsynlegheita for at vi får dei problema som Mundal her beskriv?

Etter mi meining er dette er krisemaksimering Mundal.

Det er lett å sei at eg krisemaksimerer når du bur rett ved sidan av eit sjukehus. Å fortelje om ein konkret situasjon rundt en fødsel er i dette tilfellet ei faktaframstilling. Eg forheld meg til røydommen, ikkje til håpet om at alt sikkert alltid går bra! Det er ikkje krisemaksimering.

Eg meiner det er krisemaksimering å skrive at jenta hadde blitt fødd i eller mellom to ras dersom Helse Førde hadde fått bestemme. Sannsynligheten for at det skulle skje er svært liten vil eg tru?

Kan du dokumentere fakta? Kva dato og år var dette? Kva ras snakkar du om? Var det to ras som kunne stengje dykk inne den dagen? Kvar gjekk desse to rasa? Kan du dokumentere at det ikkje var flyver den aktuelle dagen? Berre gi meg datoen og årstalet så kan eg sjekke sjølv.

Eg hugsar sjølvsagt dato og årstall, men sidan det er personlege opplysningar legg eg ikkje ut det offentleg eller til folk eg ikkje kjenner. Eg syns du viser total mangel på respekt for alle dei dette gjeld. Statistisk sett er det ikkje så stor sjanse for å bli teke av snøras heller. Det skjer likevel. Det går ikkje an å antyde at det ikkje er så farleg. Folk flest har respekt for livet. Desverre vil dei såkalla raudgrøne sin politikk på dette området føre til at FrP kjem til å bli ein val-vinnar i det komande valet.

Elles vil eg takke for alle sms-ar og andre meldingar eg har fått etter dette innlegget.

Ja, stem på Frp. Dei manglar aldri pengar til noko. I alle fall ikkje i opposisjon. Frp vil ause frå pengebingen. Men det løyser ikkje problema med å skaffe flinke nok fagfolk til dei små sjukehusa. Pengar åleine greier ikkje å framskaffe gode og robuste fagmiljø ved små sjukehus.

Dessutan, den dagen Frp får ansvar, og skal innfri alle løfta sine, kjem realitetane til å ramme dei hardt. Eit ansvarleg regjeringsparti kan ikkje bruke pengar som ein full sjømann. Partiet brukar mykje pengar samstundes som dei svekkjer staten sine inntekter ved å love folk store skatteletter. Frp sin politikk vil vere ei katastrofe for Norge.

Det er ingen parti sentralt som lovar meir pengar til sjukehus i Sogn og Fjordane, så vidt eg har fått med meg. Det er truleg fordi vi alt brukar svært mykje pengar på spesialisthelsetenester. Meir enn dei fleste. Men vi får ikkje mest att for pengane. Kort sagt kan ein sei at vi brukar pengar på noko som er både dyrt og dårleg. Det kan ikkje halde fram.

Dei lokale opposisjonspolitikarane som gjer seg høge og mørke og seier at dei kjempar ein kamp for meir pengar til sjukehusa i Sogn og Fjordane trur eg ikkje har med seg partifellene sine sentralt.

Og det er nok fordi meir pengar ikkje vil løyse dei utfordringane vi har i Sogn og Fjordane. Fagmiljøa blir for små og sårbare, og det er problem med å rekruttere fagfolk.

Odd Frantzen,korleis har det seg att legane på ortop.avd.på Norfjordeid ikke deler ditt syn?
Om dei må flytte til Førde så kommer dei ikke til å ta imot denne innvitasjonen,korfor her.Frantzen?

Ortopedien på Eid er bra. Men fødeavdelinga er tydlegis sårbar. Den må basere seg på innleigde vikarar. Og sjukdom har ført til at fødeavdelinga har vore stengt fleire gonger det siste året. Sist var vel avdelinga stengt i fleire dagar. Det hjelper fint lite å ha kort veg dersom ein risikerer å kome til ei stengt dør.

Det verkar som det har bygt seg opp eit slags hat mot Førde i Nordfjord. Ein kan i alle fall lett få det inntrykket når ein høyrer korleis enkelte aktørar i debatten uttaler seg. Eg kan ikkje heilt forstå kvifor ortopedane på Eid ikkje vil jobbe i Førde?

Det seier seg sjølv at det er vanskeleg å rekruttere både gynekologar og jordmødre til avdelingar som har hatt trusselen om nedlegging over seg i årevis. Det problemet er skapt av nedleggingstrusselen, og er derfor eit syltunnt argument. Det vert lite truverdig når dei som har skapt problemet brukar det for å argumentere for å legge ned eit tilbod distrikta må ha før ein kan rekne med å få folk til å flytte hit.

Du kan gjerne kalle det syltynne argument, Mundal. Men det er eit faktum at det blir peika på problemer med rekruttering både i ei Stortingsmelding og i uttaler frå Helsedirektoratet.

Eg vil oppmode dei som er interessert i å vite korleis vi skapar kvalitetsmessig gode fødetenester å lese litt i desse dokumenta.

Eg syns det er ille at debatten skal dreie seg kun om å ta opp att kor dårleg fødetilboda utanfor Førde er, når eg i Innhogget også legg vekt på kor viktig det er for fylket å ha eit sentralsjukehus, og korleis sentralsjukehuset kan tape på at vi ikkje kan setje oss ned og diskutere denne saka og samarbeide om eit godt helsetilbod her i fylket. Det er som om einskilde heng seg opp i det punktet dei er mest muleg ueinig, og går til skyttargrava for å slåss mot det eine punktet, i staden for å sjå ein heilskap.

Håpar at vidare debatt her kan dreie seg om anna enn kor håplaust dårleg fødetilbodet i Lærdal er, og kor mykje betre alt i Førde er. Lat oss heller ta opp det eg peikar på: korleis nedlegging av sjukehusa i Lærdal og Nordfjord kan påvirke kva tenester som blir igjen i Førde om nokre år. Er det slik at om vi har berre eit sjukehus, så vil det bli eit stort og godt sjukehus, eller kan det bli slik eg hevdar, at ein stor del av pasientane reiser til det sjukehuset som dei har kortast reisetid til, som ligg utanfor dette fylket, og på den måten ta grunnlaget frå sjukehuset i Førde som sentralsjukehus? Kan det føre til at sjukehuset i Førde blir eit lokalsjukehus, og at heile fylket tapar på den utviklinga Helse Førde (pga. for dårleg økonomi) legg opp til? Og kor mykje av ansvaret for dette ligg hos Regjering og Storting?

Stortingsmeldinga peikar på at det er eit problem at det vert for lite gynekologar pga for få utdanningsplassar. Det skuldast altså dårleg planlegging. Om det totalt er for lite gynekologar så er det for lite gynekologar, det vert vel ikkje fleire av at alle vert sentralisert og samla på ein plass?

Til O.F.Utrykket Fulle sjøfolk er svert gamalt og er no bare brukt av middelmådige politikara .I min ungdomstid var det mykje fyll på båtane men de var lenge før du såg dagslyset i dag er det so mykje elektronik å forholde seg til at det er 0 toleranse.fyll ombord er sparken.eg var i lag med mange krigsseglarar som var knekt bla.var en stor del av løna i 5 år set på konto, dette skulle dei få når krigen var slutt.men det norske arbeiderparti beslagla pengane dei trengte dei i statskassa.Eg har alltid stolt på sjøfolka men eg stolar aldri på politikar frå AP.til det har det gjennom tidene vore for mykje lygn.( Bleklager herr Munndal at dette kjem på di side men eg vert so forbanna når ap folk slenger drit om hedersfolk)

Du må lese meir Mundal!

Det står og at

“En undersøkelse fra Norsk gynekologisk forening våren 2008 tyder på at det vil bli et underskudd på spesialister i kvinnesykdommer og fødselshjelp fram mot 2015-2020. Dette skyldes lav utdanningskapasitet, høy avgang av leger som når pensjonsalder, og at yngre sykehusleger ikke er villige til vaktbelastninger og lange arbeidsuker.”

“Mange avdelinger er avhengige av vikarer, dette gjelder både store og små avdelinger. Andelen leger med utenlandsk statsborgerskap er også relativt høy. Dette gjelder også en del andre legespesialiteter.”

“Det er vanskelig å rekruttere gynekologer til små avdelinger, noe som delvis henger sammen med få utdanningsstillinger ved disse avdelingene. Arbeidssituasjonen på små avdelinger med hyppige vakter og lite pasientvolum gjør også rekrutteringssituasjonen krevende.”

Ja, eg les at fordi det har vorte utdanna for få gynekologar så skaper det problem for dei mindre avdelingane, der arbeidspresset kan vere større. Om det vart utdanna så mange gynekologar som landet treng, så hadde ikkje det vore plass til alle på dei store sjukehusa. Problemet heng altså først og fremst saman med låg utdanningskapasitet, og det er derfor det punktet logisk vert nemnt først.

Men no er kvalitet på fødslar i Lærdal utdebbatert for denne gongen. Eg ynskjer denne debatten inn på det eg nemner for eit par kommentarar sidan: Vil nedlegging av lokalsjukehusa styrke sentralsjukehuset, slik HF seier, eller vil det svekke sentralsjukehuset, og ta bort grunnlaget for spesialtenester i Førde, og gjere sjukehuset i Førde til eit lokalsjukehus, slik eg hevdar i Innhogget?

OK. Meininga mi er at folk i fylket bør vere solidariske og støtte opp om eit sentralsjukehus i Sogn og Fjordane, sjølv om det altså tilfeldigvis ligg i det forhatte Førde. Det vil vere svært negativt for mange dersom alle innbyggjarane må ut av fylket for å få spesialisthelsetenester. Hugs at sentralsjukehuset har eit stort pasientgrunnlag. Dessutan spelar sentralsjukehuset ei viktig rolle når det gjeld utdanning av helsepersonell i Sogn og Fjordane.

Spørsmålet er om folk vil reise til det næraste sjukehuset eller til Førde når det oppstår akutt-situasjonar eller det nærmar seg fødsel. Då vil folk tenkje på seg sjølve og reise til det næraste sjukehuset. Sjølvsagt. Det har ingen ting med å vere usolidarisk å gjere. Det å anta at Førde er ein forhatt plass vert nokså useriøst, usakleg og tendensiøst. Lat oss halde ein sakleg debatt her! Utgangspunktet mitt er jo også at det er viktig med eit sentralsjukehus, og at vi treng det. Det ligg ikkje noko hat-bodskap i dette Innhogget, på tide å lese det ein gong til, Frantzen!

No har det blitt insuniert at eg lyg om den situasjonen eg beskriv i Innhogget, og i direktemeldingar vert eg skulda for å lyge. Alle vidare usanne/udokumenterte skuldingar og injurierande kommentarar her vert etter dette sletta etter at eg har teke kopi av dei.

Situasjonen eg beskriv er heilt reell. Det har ikkje vore brukt løgner for å dramatisere situasjonen, eller for å dramatisere røyndommen.

Ære vere dykk, uthaldande sjeler. Gong etter gong, innlegg etter innlegg. Overhovudet inga utvikling. Argumenta, språkbruken, orda; det same heile tida. Det kjem overhovudet ingenting ut av det. Det mest sementerte av alt i dag, er sjukehusstriden i Sogn og Fjordane. Så fyr laus. Igjen og igjen. La dykkar personlege erfaringar verte allmenngyldige. Slik er det. Slik skal verte. Slik har det alltid vore. Fyr laus.

Ønsker seriøst å få belyst,kven som fann på, og korfor det blei bygd sykehus i Førde,all den tid der er sykehus på Eid,Lærdal og Florø.Der må jo vere en eller annen som stod eller stå annsvarlig for den ideen.

Hadde ikkje Høyanger og sjukehus???.

I innhogget mitt før jul fekk du heile sjukehushistoria i kortform; http://sognabloggen.origo.no/-/bulletin/show/615390_snu-i-tide

G. Arnestad. Skjønar ikke Arnestad,at vis en hadde unnlete å bygget sykehuset i Førde,så hadde en også sluppet denne debatten. Så enkelt er det.

Ser at dei på Føden,på sykehuset i Førde,er no blitt så ivrige i tjenesta,at dei startar fødslar på feil kvinne. Ja,ja .Alt for jobben.

Er ikkje det slik at Føde avd ved Førde sjukehus alt no, er overbelasta ?

Da ble jeg gitt bort til mine adoptivforeldre som satte pris på en liten krabat.

Aase L. Kan faktisk virke slik at Føden på Førde sykehus,er overbelasta,nå dei set i gang fødslar på feil kvinne. Om å gjere å vere frampå.!

Ja, er det ikkje rart, du Georg, korleis personlege erfaringar overgår det meste anna i truverde? Har ikkje du det slik, kanskje? Trur du meir på det du kan lese i bøker og statistikkar enn på det du sjølv har opplevd? Men eg er glad du innser at “arbeiderpartiet” knapt vil kunne regjere vidare viss ikkje dei let lokalsjukehusa halde fram med å eksistere.

Den natta eg vart fødd, overnatta det ein installatør i huset heime. Han brukte dagen før og dagen etter overnattinga til å installere første mjølkemaskina i bygda. Han hadde ikkje blitt uroa av at eg blei fødd den natta. Men mora mi hadde ein stri tørn, ho var glad ho hadde jordmora i huset. Og faren min slutta å røykje tobakk på den tid. (Det hende han røykte ørret, kan eg hugse, det var alltid stas.)

Eg sat no og las om jordmødre og gynekologar som vil ha vekk småsjukehus og fødestover. det STORE er det einaste brukelege. Kor mange ? 4-5 i NORGE landet er no ikkje so langstrakt? og ras og styggever får vi ta i mellom fødselane.Men det eg lurer på er alle vi som er (gamle i dag) som vart fødde på et loftrom uten so godt som elektrisk LYS .VAR jordmødrene so mykje flinkare før.Vi var no mange som levde opp. å spare pengar er det ikkje for det har staten nokk av, i vert fall i forhold til de som var for70 år sidan.

Vi ser at no skal det verta så vanskeleg å komme til lege og jordmor at vi må ordne det sjølve ,akkurat som på den tiden du A R sikter til, Spesialisttjenestene er så viktige å få samle på ein stad i dag, der kan dei dyrke sit frami frå underverk.

Kanskje det er på tide å gjere som før i tida, å tilsetje ei jordmor i kvar bygd, for å ta vare på sikkerheiten rundt fødslar til dei som bur i distrikta.

Arne H. Det er velkjent at store fødeavd. kan skape problem pga. stort arbeidspress. Las mellom anna ein gong at ved større avd. så vert oftare kvinner som føder sjuke pga. det høge tempoet og stress når jordmødrene må ta hand om mange fødslar parallellt. Dette kjem ikkje fram av dei undersøkingane som vert presentert, då dette er stress og sjukdom som ikkje har med fødselen å gjere, men som kjem i etterkant og er skapt av “effektive” avdelingar (høgt arbeidspress og stress hos jordmødre og sjukepleiarar som vert overført til dei fødande), og som ikkje førekjem ved heimefødslar og nesten ikkje ved fødslar på mindre avdelingar og fødestover.

Dette du skriv her J E Mundal,blir undergreve av dei som er ute for å sentralisere,dei bruker skremselpropagandaen sin til å skremme unge mødre,dei som har fødd nokre ganger veit betre.

Mora til barna mine ville ha heimefødsel, og vi hadde avtale med jordmor. Men kommunelegen lagde eit helvete, så jordmora trekte seg, ho torde ikkje bli med på heimefødselen. Ikkje fordi ho var redd heimefødselen, men ho var redd kommunelegen og redd for å bli fryse ut. Så ja, Aase L.,det du beskriv er tilfelle.

Annonse

Nye bilder